تبلیغات

ابزار وبمستر

I'm tired of remaining memories...
I'm no longer happy with her look...
Enough is another regret(:
You are so ignorant..."
By:Taranome Mitsuba
بهترین وب سفارشی پونی و انیمه - 0+0نقاشیـم و مـــــــــاه رمضون *×*

پشتیبانی

Boucing Grey Bow Tie Ribbon

 0+0نقاشیـم و مـــــــــاه رمضون *×*
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 × 11:49 ب.ظ    

https://up.20script.ir/file/d3e6-e4a8188cde7870c7142d46bbf8409b0c74d48b84r1-500-160-hq.gif
کونیچی مینا سان
راسـتی یادم رفته بید ماه رمضـونتونم رمضـون /:
من اصـولا روزه میگیرم ولـی به دلیل امتحـانات نالـوطی نمیتونم بگیرم
آقـا امرو امـتحان قرآن داشتیــــــم بعدش امتحانه بعدیـمون پنـــــــــــــــــــج روز دیگـس /:
بگــــو مگه میخواین فیل هوا کنین خو چرا ایقد بیـنشون فاصلـس خو /:
البـت واس ما کع بـد نمیشع چون میتونم بیـام نت /:
راســـــــــتی در این ایام به عنوان خروس خانواده ... تـا سحـــــر بیدارم /:
و البــته بیکار نیستم
نقــــــــــاشی میکشم ... کلا انیمه میکشـــــــم ... همشونم ذهــــــنی /:
وقـتی بخوام ا از روی چیـزی بکشم خوف در نمیاتـــــش /:
ولـــــی ذهنیام خعلی خوب میــــــشن
در ایام طفولــیتم و جاهلـیتم کله فامیـل منو به نام اسـتاد فرشچیان میـشناختن /:
حالا زیاد زر نـزنم
ایـــــنو دیرو کشیدم /:
کامـــــلا ذهنیه پــــه حرف مف ممنوع /:
ایـــــــــن فیگوری هم کـه مشــــــاهده میکنین ... آجیم از دیلـــــم سیم آورده *-*
کــــلی براش اشک ریختم /:
و اون پیکسلـــــــه هم رفیق فابم بــــم دادع
https://up.20script.ir/file/3a45-33.png
خدایــــــیش این دیروزی هـرو خواستم دختـــــــــر بکشم دستم رف روش پسـر شد /:
ایـــــــــن یکی رو هم امـــــــروز کشیدم /:
جــــــار نخوام بزنم ولی بازم ذهنــیــه ^^
کامـــــــــــلا /:
چقد جوگــــیرم من /:
راســــــتی شونزده اردیبـــــــهشت تولدم بیــــــدع /:
هــــــــپی توو مـــــــی ^^
https://up.20script.ir/file/3a45-22.png
ایــــــنم از زاویـــــــــه ی نزدیک ترش -_-
همیـــــــطوری گرفــــــــتم عســــــکشو-_-
https://up.20script.ir/file/3a45-11.png

تا اثـــــــــرات ارزشمندی دیگـــر فعــــلا

   
ترنم میتسوبا ×comment()  
A
Web Heart
B
My Friend
C
About Me
D
tegsNYA
Orders
Kutsū no tenshi
NAMAE
U~ebu